Kitaplarla yaşayanlar

1968

1-    “ Özlem”( şiir), Millî Düşünce, Sayı.  ( Ocak 1968), s.15; Sonbahar adıyla tekrar basıldı ( Fikir ve Sanatta Hareket, Sayı. 47, Kasım, 1969, s. 25).
2-    “ Sevgiliye”( şiir),  Fikir ve Sanatta Hareket,  Sayı. 36 ( Aralık 1968), s. 25

1969

1-“ Gecede” (şiir),  Fikir ve Sanatta Hareket,  Sayı. 40( Nisan 1969), s. 22

1970

1-“ Bir Dosta Mektuplar ( deneme, Ali Nurettin imzasıyla), Fikir ve Sanatta Hareket,  Sayı. 53 ( Mayıs 1970), s. 17; Sayı. 55( Temmuz 1970), s. 9; Sayı. 56 ( Ağustos 1970), s.

1971

  1-“Türkiye Tarihinde ilk Halk Hareketleri “,Fikir ve San’atta Hareket, Sayı.71(Kasım 1971),s.8- 10
  
1976
  
1-“Sevdiğim ve tanıyabildiğim hocam,” Fikir ve San’atta Hareket, Sayı.112(Ocak-Şubat-Mart 1976),s. 103-105

1982

1-    “Türk Tarımına Hizmet Eden A. Faik Kurdoğlu”, Karınca, Sayı. 545, (Mayıs 1982), s. 29- 30

1983

1.    "1. Meşrutiyet Meclis-i Mebusanında Hükümete Yöneltilen Tenkitler", Sanat Bilim ve Kültürde Orkun. Sayı.8 (Şubat 1983) s.22- 25

1984

1. "Halil Rifat Paşa'nın Tenbihnameleri", C.Ü.Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı.3 (Sivas, 1984)s. 13- 24
2. "Elazığ'da Bir Kollokyum" Hakikat ,Gazete, Sivas, 4- 11- 18 Haziran 1984

1986

1.    "Halil Rifat Paşa'nın Hayatı, Eserleri, Şahsiyeti" (Ahmet Turan Alkan'la), C.Ü.Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı.7 (Kasım, 1986)s. 97- 118

1987

1. Tokat Tarihçisi Halis Turgut Cinlioğlu (1901- 31 Mayıs 1982) Türk Tarihinde ve Kültüründe Tokat Sempozyumu, 2- 6 Temmuz 1986 (Ankara, 1987), s.483- 486
2. "Abdullah Cevdet", Tarih ve Toplum, Sayı.40 (Nisan 1987)s. 58- 63
3. "Hürriyet ve İtilâf Fırkası" Tarih ve Toplum, Sayı.41(Mayıs 1987)s.17- 24
4. "Şükrü Hanioğlu'nun Bir Siyasal Düşünür Olarak Abdullah Cevdet Kitabıyla İlgili Tartışmaya son cevabı" Tarih ve Toplum, Sayı.47 (Kasım 1987)s.61- 64

1988

1. "İttihat ve Terakki Cemiyeti kuruluşu ve ilk Nizamnamesi" Tarih ve Toplum, Sayı.52 (Nisan 1988)s.17-23
2. "İttihat ve Terakki'nin İlk Risalesi: Vatan tehlikede" Tarih ve Toplum, Sayı.54 (Haziran 1988)s.9- 14
3. "Bir Köy Adlı Risale" Tarih ve Toplum, Sayı.57 (Eylül 1988)s.58- 59
4. "Jön Türklüğün Tarihine Dair Dikkate Değer Bir Kitap Hakkında" Türk Dünyası Araştırmaları, Sayı.56 (Ekim 1988)s. 160- 171
5-Orhan Koloğlu’nun II. Abdülhamid Hakkındaki Kitabı Münasebetiyle”,Türk Dünyası Tarih Dergisi, Sayı.14(Şubat 1988)s.42- 46

1989

1. "Trabzon'da Matbuat ve Neşriyat Hayatı, Trabzon Kültür Sanat Yıllığı (88- 89)'İstanbul, 1989,s.173- 188
2. "Çalışkan Kardeşler Cemiyeti", Tarih ve Toplum, Sayı.64 (Nisan 1989)s.12- 14
3. "Osmanlı İktisat Düşüncesinin Çağdaşlaşması Münasebetiyle: Hayreddinler Hakkında" Tarih ve Toplum, Sayı.64(Haziran 1989)s.64- 65
4. "II. Meşrutiyette Resim Yasakları" Tarih ve Toplum, Sayı.67(Temmuz 1989)s.24- 27
5-“ Vatan Yalnız vatan,” Tarih ve Toplum, Sayı.70 ( Ekim 1989),43-50 
6. "Rıza Tevfik'in Bir Konferansı", Tarih ve Toplum, Sayı.69(Eylül 1989)s.33- 35
7. "Mustafa Suphi Hakkında Belgeler", Tarih ve Toplum, Sayı.70 (Kasım 1989)s.36- 38 
8-“Bir Şahsiyet Abidesi Olarak Mehmet Akif Ersoy”,Milli Eğitim, Sayı.83(Mart 1989)s.27- 28

1990

1. "Tarih Kaynakların Neşrine dair Örnekler ve Düşünceler" Tarih Metodoloji ve Türk Tarihinin Meseleleri Kollokyumu, Elazığ, 1990, s.263- 271 (Ayrı basım)
2. "Sadık Vicdanî" (İsmail Kara ile) Tarih ve Toplum, Sayı.78(Haziran 1990)s.35- 38
3. "Bulgaristan'da 120 Yıllık Türk Gazeteciliği Böyle midir?" Tarih ve Toplum, Sayı,85(Ocak 1990)s.35- 38

1991

1. "Bir Serencam-ı Harb'in Talihsiz Serencamı" Tarih ve Toplum, Sayı.86 (Şubat 1991)s.57- 59
2. "Bir Jöntürk'ün Sergüzeşti: Lütfi Fikri Bey'in Günlüğü" Dergâh, Sayı.18(Ağustos 1991)s. 16- 20
3. "Türkiye'de Mektep tarihçiliği ve Mirat-ı Mekteb-i Tıbbıye'nin Yeni Neşri" Dergâh, Sayı.20(Ekim 1991)s.21-22
4. "Ali Ekrem Bolayır'ın Hatıraları" Dergâh, Sayı, 21 (Kasım 1991)s.18

1992

1. "Osmanlı İttihat ve Terakki Cemiyetinin II. Meşrutiyet Sonrasındaki İlk Nizamnamesi", Tarık Zafer Tunaya'ya Armağan, İstanbul, 1992, s.409- 437
2. "Leskovikli Mehmed Rauf ve Eseri: İttihat ve Terakki Cemiyeti Ne idi?" Tarih ve Toplum, Sayı.100(Nisan 1992)s.57- 60
3. “Müverrih-i mâder-zâdın Fülânnamesi”1(Mayıs 1992), s.3-4; II. Kısım. Sayı.2(Haziran 1992)s. 17-19; III. Kısım. Sayı. 3(Temmuz 1992), s. 11-13; IV. Kısım. Sayı. 4 (Ağustos-Eylül 1992), s. 16-19; V. Kısım. Sayı. 5 (Ekim 1992), s. 16-19; VI. Kısım. Sayı. 6(Kasım 1992), s. 9-11; VII. Kısım. Sayı. 7(Aralık 1992), s. 12-15  
4. "Şerif Paşa'nın Rüyası", Dergâh, Sayı.28(Haziran 1992)s.18
5. "Volkan'ın Yeniden Neşrinin Düşündürdükleri" Dergâh, Sayı.29(Temmuz 1992)s.22
6. "Ali Kemali Aksüt'ün Filat Hatıraları", OTAM Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkez Dergisi, Sayı.4(1992)s.437- 466

1993

1.”Hukukçular için kanunları bilmemek mâzeret teşkil eder mi?”, Polemik, Sayı. 8 Ocak-Şubat 1993), s. 7-8. Aynı sayıdaki “Mustafa Fehmi Nuza’nın evrâk-ı metrûkesi-I”  tarafımızdan neşredildi (s. 26-34). Sayı. 9(Mart-Nisan 1993), s. 39-42
2.” Müdafaa niyetine tecavüz; cevap yerine hezeyan,” Polemik, Sayı. 9(Mart-Nisan 1993), s. 10-13
3 "Kelâmî Dergâhından Hatıralar Hakkında Birkaç Kelam" Dergâh, Sayı40(Haziran, 1993)s.22
4. "Matbuat Hatıralarımın Karartılan Tarihi" Tarih ve Toplum, Sayı.118(Ekim 1993)s.61- 64

1994

1. "Kitabistan Mülkünün Sultanı: Ali Emiri Efendi" Dergâh, Sayı. 47(Ocak 1994)s.20
2. "Harputlu Hacı Hayri Bey" Dergâh, Sayı 48(Şubat, 1994)s. 19- 20
3. "Bay Alpay Kabacali'nin Cevap Niyetine Karaladığı Satırlarına Zoraki Bir Cevabımız" Polemik, Sayı.12 (Mart-Nisan 1994)s.69- 72
4. "Usulden ve Hasbilikten Nasipsiz Bir tenkide Zoraki Cevabımız" Polemik, Sayı.12(Mart-Nisan 1994)s.72- 76
5. "Tarih Usûlü Bakımından Küçük Ağa" Türk Yurdu, Sayı.80(Nisan 1994)s.51- 52
6. "Direktör Ali Bey" Dergâh, Sayı.50(Nisan, 1994)s.18- 19

1995

1. "Hassas Bir Mevzuda, Hassasiyetten Uzak Bir Kitap: Başlangıçtan Günümüz Türkiye'de Basın Sansürü" Kebikeç, Sayı.1(1995)s.91- 96
2. "Kitapçılık tarihimizden bir isim: Kaspar Efendi" Kebikeç, sayı.1(1995)s.27- 34
3. "Tahsin Nahit Uygur (1899- 1992) ve Kastamonu Matbuatı", Müteferrika, Sayı.7 (Güz, 1995)s. 15- 20
4. "Meşrutiyet Matbuatı" Haz. Ali Birinci, Kebikeç, Sayı.2(1995)s.143- 147; Sayı.3(1996)s. 71- 76; Sayı.4(1996)s.39- 42;Sayı 5(1997)s.61-67: Sayı.6(1998)s.87-89
5. "Türk Siyasi Düşüncesinde İngilizperestlik", Yeni Türkiye, Sayı.3 (Mart-Nisan 1995)s. 558- 564
6. "Mecelle Cemiyeti azasından Bağdat'lı Mehmed Emin Efendi", Dergâh, Sayı.64(Haziran 1995)s.16
7. "Habil Adem Pelister Hakkında", Toplumsal Tarih, Sayı.19(Temmuz 1995)s.54- 56

1996

1. "Server İskit" Kebikeç, Sayı. 3(1996)s. 57- 66
2. "Halim Sabit Şibay" Türkiye Cumhuruyeti Devletinin Kuruluş ve Gelişmesine Hizmeti Geçen Türk Dünyası Aydınları Sempozyumu Bildirileri: (23- 26 Mayıs 1996) Kayseri, 1996, s.135- 145
3. "Abdurrahman Nâcim"; Müteferrika, Sayı.8- 9(Bahar, Yaz 1996)s. 109- 116
4. "Burdur Muharriri Dr.M. Şerif Korkut" Türk Yurdu, Sayı. 106(Haziran 1996)s. 70- 71
5. "Türkçe'yi Sevmek İsteyenler için Bir Rehber" Türk Yurdu, Sayı.106(Temmuz 1996)s.14- 16
6. “  Ahiretten bir mektup: BenTürküm Cancağızım”( Ömer Seyfettin müstearıyla), Türk Yurdu, Sayı. 108 ( Ağustos 1996), s. 18
7. "Kemahlı Şeyh İbrahim Hakkı'nın Serencamı" Türk Yurdu, Sayı.110(Ekim 1996)s.3- 7
8. "Birgivi Risalesi: İlk Din Kitap Niçin ve Nasıl Basıldı?" Türk Yurdu, Sayı.112(Aralık 1996)s.13- 14
9. “Selim Nüzhet Gerçek”, TDV İslam Ansiklopedisi, İstanbul, 1996 c.14 s. 25- 27

1997

1. "Jön Türklük Aleminden Biri İsim: İsmail Kemal Nam'ı Diğer Kemal Mithat" Türk Yurdu, Sayı.113 (Ocak 1997) s.14- 15
2. "Ali Münif Bey'in Hatıraları ve Tarihte Usulsüzlük" Türk Yurdu, Sayı.114(Şubat 1997)s.19- 20
3. "İstanbul Muharriri Balıkhane Nâzırı Ali Rıza Bey" İstanbul Araştırmaları, Sayı.1(Bahar, 1997)s.87- 94
4. "Seyyid Abdülaziz ve Eseri" Türk Yurdu, Sayı.115(Mart 1997)s.24- 26
5. "Hariciye ile Mülkiye Arasında Mehmed Galib Bey" İstanbul Araştırmaları, Sayı.2(Yaz, 1997)s. 73- 89
6. Mehmet Bahaeddin Bey(B.Toven), Müteferrika, Sayı 11- 12 (Yaz, Güz 1997)s. 3-18
7. "Siyaset Meydanında Bir Dersiam: Hoca Ahmet Rasim Avni Efendi'nin Serencamı" İstanbul Araştırmaları, Sayı.3(Güz, 1997)s.163- 183
8. "Fanizade Ali İlmi Bey" İlmî Araştırmalar, Sayı.5(İstanbul, 1997)s.75- 80(Ayrı basım)
9. "Tebliğin Müzarekesi" İslam ve Modernleşme (İstanbul, 1997)s.315- 319
10. "Müzakere" (Cevdet Paşa Hakkında) Ahmet Cevdet Paşa, (Ankara 1997)s.58- 60
11. “Halim Sâbit Şibay”, TDV İslam Ansiklopedisi, İstanbul, 1997 c. 15 s. 336- 337
12. “Şarki Türkistan Tarihinde Mehmet Emin Buğra”,Yeni Türkiye, Sayı.16(Temmuz-Ağustos 1997)s.1423- 1426
13. "Cumhuriyet'in İlk Şairi: Tarsusizade Münif'in Serencamı" Yeni Türkiye, Sayı.17(Eylül-Ekim 1997)s.679- 685

1998

1. "Garplılaşmanın İfrat Ucundaki Bir Adam: Ahmet Muhtar (Kevakibi)Bey" Türk Yurdu, Sayı. 127-128 (Mart-Nisan 1998)s.27-33
2. "Hatırat Türündeki Kaynakların Tarihi Araştırmalardaki Yeri ve Değeri" Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Sayı.41 (Temmuz 1998)s.611- 620
3. "Bâbıâlî'nin Tarih Mecmuaları(1943- 1965)" Türk Yurdu, Sayı.132 (Ağustos 1998)s.29- 38
4. Mehmed Suad Nam-ı Diğer Ali Suad'ın Hikayesi" İstanbul Araştırmaları Sayı, 4(Kış,1998)s.159- 180(Ayrı Basım)
5. "Edirne Hacı İzzet Efendi: Çay Tiryakilerinin Piri", Edirne: Serhattaki Paytaht, İstanbul, 1998s.629-632
6. "Siyasileşmenin İlk Devresi"(24 Temmuz 1908- 11 Haziran1913) Yeni Türkiye, Sayı 23- 24(Eylül-Aralık 1998) 229- 239
7. “Ali Suat'ın  Seyahatlerim , İsimli Kitabı”, Türklük Bilgisi, Sayı.1(Nisan,1998)s.7
8. "Kaşif Dehri'yi Keşfeden Var mı?" Türklük Bilgisi, Sayı.1(Nisan 1998)s.46
9. "Semih Mümtaz'ın İki Kitabı" Türklük Bilgisi, Sayı.2(Mayıs, 1998) s.7
10. "Kahire'de İstanbul Kahvesi Nerededir?" Türklük Bilgisi, Sayı.2(Mayıs, 1998)s.43 (Ali Tekinci müstearı ile) 
11. "Çankırı Halkıyatı" Türklük Bilgisi, Sayı.3(Haziran, 1998)s.7
12. "Nevsal-i Milli'de Bir Bilmece" Türklük Bilgisi, Sayı.3(Haziran 1998)s.45(Ali Tekinci müstearı ile)
13. "Minel Bab İlel Mihrab" Türklük Bilgisi, Sayı.4(Temmuz 1998)s.9
14. "Yakın Tarihimizde Kâzımlar Meselesi" Türklük Bilgisi, Sayı.4(Temmuz 1998)s.45(Ali Tekinci Müstearı ile)
15. “Hoca Rasim Efendi”, TDV İslam Ansiklopedisi, İstanbul, 1998 c. 18, s.507- 511

1999

1. “ Türk Ocağı Tarihinden Simalar: Prof. Dr. Nüzhet Şakir Dirisu”, Türk Yurdu, Sayı. 137 ( Ocak 1999), s. 43- 44
2. "Türk Emniyet Teşkilatındaki İlkler" Polis Bilimleri Dergisi Sayı.3 (Nisan 1999)s.9- 16
3. "Dr.Fuat Sabit" Türk Yurdu, Sayı.139- 141(Mart-Mayıs 1999)s.45- 58
4. "Hüsnü Hamit Bey" Türk Yurdu, Sayı.142.(Haziran 1999)s.13- 17
5. "Mustafa Zühtü İnhan" Türk Yurdu, Sayı.143.(Temmuz 1999)s.8- 10
6. "Koca Sekbanbaşı Risalesinin Müellifi Tokatlı Mustafa Ağa (1131- 1219)" Prof Dr. İsmail Aka Armağanı İzmir, 1999s.105- 120
7. "Osmanlı İttihat ve Terakki Cemiyetinin Kuruluş ve İlk Nizamnamesi", Osmanlı, (Ankara, 1999)C.2s.401- 409
8. Şeyhü-l-Mebusin Ali Naki Efendi", Trabzon Tarihi Sempozyumu" (Trabzon, 1999)s.423- 427
9. "Osmanlı Devletinde Firarilerin Muhakemesi" Türk Yurdu, s.148- 149 (Aralık 1999-Ocak 2000) s.335- 339 89
10. "Ahmet Akgündüz ve Tarih İlminde Ahlak Meselesi", Türk YurduSayı.148- 149(Aralık 1999-Ocak 2000), , s.24- 26,
11. “Meçhul Bir Karikatür Üstadımız; Yusuf Franko Paşa”, Osmanlı Basın Yaşamı Sempozyumu, Ankara, 1999, s. 169- 174
12. “Cehalete Methiye”, Türk Yurdu, Sayı. 144, (Ağustos 1999), s. 7- 11
13. “The Foundation of the Union ad Progres and its First Regulation (1895)”, The Great Offoman-Turkish Civilisation, Ankara 1999, vol. I, p. 675- 681
  Yapıtları ve Yaşamlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi’nde( 2303 maddelik, İstanbul, 1999 Yapı Kredi Yayınları ) yazdığı maddeler:
1. Abdullah Paşa (Kölemen), I 19- 20
2. Ahmed Cevdet Efendi(Bergamalı), I, 113- 114
3. Ali Emiri Efendi, I, 209- 210
4. Ali Haydar Midhat, I, 212- 214
5. Ali Rıza Bey (Balıkhane Nazırı), I, 233- 234
6. Ali Şefkati, I, 237- 238
7. Arda, Hacı Adil, I, 244- 246
8. Bilgili, Ali İlmî Fânî, I, 324
9. Fahreddin Reşad (Rumbeyoğlu), I, 432
10. Halil Rıfat Paşa, I, 520- 521
11. İsmail Galib, I, 669- 670
12. Lütfi Fikri, II, 50- 51
13. Mehmed Ali Fethi (Rusçuklu), II. 104- 105
14. Mehmed Kadri Nasıh(Hoca), II, 144- 146
15. Mehmed Rauf (Leskovikli), II, 198- 199
16. Münir Paşa, II, 330- 332
17. Nur, Rıza, II, 372- 373
18. Refik Nevzad, II, 455- 456
19. Rey, Ahmet Reşit, II, 458- 459
20. Rıfat Bey(Mevlânzade), II, 461- 463
21. Şerif Paşa, II, 586- 588
22. Şibay, Halim Sabit, II, 592
23. Tek, Ahmet Ferit, II, 613- 614
24. Yeğena, Ali Münif, II, 673- 674

2000

1.    “Server Rifat İskit”, TDV İslam Ansiklopedisi,2000, c. 22, s. 584- 585
2.    “Kadı el-Hacc Mehmed Hurşit Efendi Kimdir” Dergâh, Sayı 124, (Haziran 2000) s. 16- 17 
3.    “Roman mı, Hatırat mı?”, Türk Yurdu, Sayı 153- 154, (Mayıs-Haziran 2000), s. 88- 91
4.     “Erbilli Haşim Nahid’in Hikâyesi”, Türk Yurdu,  Sayı 156 (Ağustos 2000), s. 5- 9
5.    “Hasan Duman’ın Osmanlı-Türk Süreli Yayınları ve Gazeteleri(1828- 1928) İsimli Kitabının Neşri Hakkında”, Türk Yurdu, Sayı 157, (Eylül 2000) s. 61
6.    “Ahmet Akgündüz ve Tarih İlminde Ahlak Meselesi”, Türk Yurdu, Sayı 148- 149, (Aralık 1999-Ocak 2000), s. 24- 26
7.    “Osmanlı Devletinde Firarilerinin Muhakemesi”, Türk Yurdu, Sayı 148- 149 (Aralık 1999-Ocak 2000), s. 340- 346
8.    “Yusuf Franko-Meçhûl Bir Karikatür Üstadımız”, Gül Diken, Sayı 22, (Güz 2000), s. 22- 36

2001

1.    “İsmail Hakkı İzmirli”, TDV İslam Ansiklopedisi, İstanbul 2001, c. 23, s. 530- 533
2.    “İsmail Hakkı İzmirli”, Pax Ottomana-Nejat Göyünç Armağanı, Ankara - Haarlem 2001, s. 687- 733
3.    “Ispartalı Hakkı Bey”, Türk Yurdu, Sayı 162- 163 (Şubat-Mart 2001), s. 72- 78
4.    “Ahmet Haşim’i Artık Tanıyoruz”, Türk Yurdu, Sayı 162- 163 (Şubat-Mart 2001), s. 471- 472
5.    “İzmir Fikir ve Sanat Adamları (1850- 1950) Hakkında”, Türk Yurdu, Sayı 162- 163 (Şubat-Mart 2001), s. 402- 403; Sayı 164 (Nisan 2001), s. 55- 56; Sayı 166, (Haziran 2001), s.51- 53; Sayı 167 (Temmuz 2001), s. 36- 39
6.    “Rumelihisarı’nda Bir Bektaşi Şeyh Ailesi”, Dergâh, Sayı 134 (Nisan 2001), s. 9- 11; aynı yazı: Mahmud Cevad, Maarif-i Umumiye Nezareti-Tarihçe-i Teşkilât ve İcraatı, (Haz. Taceddin KAYAOĞLU), Ankara 2001, s. XXXIX-L
7.    “Ebülhindili Cafer Bey”, Teşkilât-ı Mahsusu Günleri, (Yazan; Hasene ILGAZ-Haz. Ali BİRİNCİ), Türk Yurdu, Sayı 165 (Mayıs 2001), s.44- 57; Sayı 166, (Haziran 2001), s. 34- 46
8.    “Kabaklı Hocanın Ardından”, Türk Yurdu, Sayı 165, (Mayıs 2001), s. 41
9.    “Biyografi Kitapları Ne İşe Yarar”, Dergâh, Sayı 137, (Temmuz 2001), s. 12- 13
10.    “İbrahim Gökçen-Manisa tarihçisi ve ressamının hayatı ve eserleri”, Manisa Araştırmaları, C.I(Manisa, 2001), s. 185-200
11.    “Cevdet Paşa’nın Hâricî Matbuat Hakkındaki Görüşleri”, Prof. Dr. Necmeddin Sefercioğlu Armağanı, Ankara, 2001, s. 53-70

2002

1.    “31 Mart Vak’asının Bir Yorumu”, Türkler, Ankara 2002, c. 13, s. 193- 211;Genel Türk Tarihi, Ankara 2002, c. 7, s. 381- 414; İngilizcesi The Turks, (Ankara 2002), c. 4’de basıldı.
2.    “Ankara’nın Kitabiyat Mecmuaları”, Türk Yurdu, Sayı 176 (Nisan 2002), s. 111- 114
3.    “Tarihçi Osman Turan”, Trabzon ve Çevresi Tarih Dil Edebiyat Sempozyumu Bildiriler Kitabı-Tarih, Trabzon 2002, s.1- 20
4.    “Zeki Mesut Alsan- Hayatı ve Eserleri”,  Türk Yurdu,  Sayı. 181 ( Eylül 2002 ) s. 31- 40
5.    “ Ahmet Bedevi Kuran- Jön Türklüğün Tarihçisi”, Türkiyat Araştırmaları Dergisi”, Sayı:12 ( Konya, 2002), s. 1- 37
6.    “Kamil Su-Manisa tarihine emek veren bir tarihçinin hayat hikâyesi”, Manisa Araştırmaları-2 (Manisa, 2002), s. 193-208; Kamil Su, Karaosmanoğlu Halit Paşa, (Haz. Ali Birinci), Manisa, 2002, s. 7-23

2005

1-“ Abdullah Battal- Taymas: Kazanlı Bir Âlimin Hayat Hikâyesi”,Journal of Turkish Studies-Türklük Bilgisi Araştırmaları, Festschrift in Honor of Orhan Okay, ,2005, Volume.30 -1,pp.171-195 Harvard University
2-“Kitap, İlim ve Üniversite Hakkında Düşünceler ve Tespitler”,Türk Yurdu,Sayı.211(Mart 2005) s.27-30
3-“ Türk Yurdu’ndan Hatıralar”,Türk Yurdu,Sayı.213 (Mayıs 2005)s.56
4-“Hareket Mecmuası (1939-1982)”,Türk Yurdu,Sayı.213 (Mayıs 2005)s.84-89
5-“İlim hayatında Köylüler ve Köylülük”,Türk Yurdu,Sayı.217 (Eylül 2005) s.7-12
6-“Namık Kemal Külliyatı Basılıyor”,Türk Yurdu,Sayı.219 (Kasım 2005) s.64-65
7-“Sultan Abdülhamid’in Hâtıra Defteri Meselesi”,Divan-İlmî Araştırmalar,Sayı.19 (2005-2) s.177-194
8- “ Canlanamayan Hâtıralar”, Müteferrika, Sayı. 27( Yaz 2005- 1), s. 73- 88

2006

1-“Nurettin Topçu’nun Sohbetlerinden Hatırda Kalanlar”,Hece, Sayı.109 (Ocak 2006)s.433-445
2-“Tarihçilikte Meslek Ahlâkı veya Ahlâksızlığın Tarihçiliği Meselesi”,Muhafazakâr Düşünce, Sayı.7 (Kış 2006), s.77-108 
3- “Osmanlı Devletinde Matbuat ve Neşriyat Yasakları Tarihine Methal”,Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, Sayı.7 (2006),s. 291-349
4-“Salican Agay bizi terk etti”, Türk Yurdu, Sayı.223 (Mart 2006) s.67-68
5-“Asya-yı Vusta Seyyahı Mehmet Emin Bey,”Türk Yurdu, Sayı.223 (Mart 2006) s.72-77
6-“Dr. Atıf Hüseyin ve Muhtırası”,Tarih Yazıları- Tuncer Baykara’ya Armağan, İstanbul,2006, s.93-104
7-“Mehmet Şerif Paşa-Osmanlıcılıktan Ayrılıkçılığa Bir Meşrutiyet Jöntürkünün Hikâyesi”,Ercüment
Kuran’a Saygı , Ankara, 2006,s. 59-71
8-“Bitikçi Ali Rıza Bey”, Müteferrika, Sayı.29(Yaz 2006-1), s.89-96
9-“Ahmet Hamdi Paşa’nın Hayatı ve Eserleri “,Müteferrika, Sayı.29(Yaz 2006- 1), s.193- 209
10-“Sayın Sahaf Sami Önal’ın Tenkit Sanatına Katkıları”, Müteferrika, Sayı.29(Yaz 2006- 1), s.297- 305
11- “ Dr. M. Nazmi Özalp da bizi terk etti,” Türk Yurdu, Sayı. 230 (Ekim, 2006), s. 76-79
12- “Sait Molla’nın Serencamı”, Müteferrika, Sayı.30 (Kış- 2006/2), s. 145- 158
13-“l’Experience Said Molla”, İnternational Journal of Turcologia, C.I-I(Bahar 2006) s.7- 16, 
14-“ Teracim-i ahvâl araştırmalarında arşiv meseleleri”,TTK XIV. Kongresi Bildirileri, C. II, Kısım: II, s. 1551- 1558
 15-“Bir tarih kaynağı olarak hâtırat türünden eserlere dair meseleler”,TTK XV. Kongresi- baskıda

2007

1-“Cemil Şerif Baydur”, Türk Yurdu, Sayı:233( Ocak, 2007), s. 57- 61
2- “ Bolşevik Süleyman’ın Hikâyesi”, Mete Tunçay’a  Armağan,( Haz. Mehmet Ö. Alkan- Tanıl Bora- Murat Koraltürk),İstanbul, 2007, s. 391- 452
3-“ Mustafa Suphi’nin Babası Ali Rıza Bey’in Hikâyesi”, Mete Tunçay’a Armağan (Haz. Mehmet Ö. Alkan- Tanıl Bora- Murat Koraltürk),İstanbul, 2007, s. 453- 460
4- “ Hatıraların bir müdafaası”, Türkiye Kültür ve Sanat Yıllığı- 2007, Ankara, 2007, s. 580- 601.  
5-“ Emekli Suvari Albayı Şerif Güralp ve Eserleri”, İstiklâl Savaşının İçyüzü, Ankara, 2007, s. 9-11
6- “ Halit Cevdet ve Gazetesi”, Osmanlılar Döneminde Sivas Sempozyumu, Sivas, 2007, C.II, s. 411- 421
7- “ Lügatci Dr. Hüseyin Remzi’nin Serencamı”, Müteferrika, Sayı. 31 ( Yaz, 2007- 1), s. 55- 70
8- “ M. Şükrü Hanioğlu’na cevap”, Muhafazakâr Düşünce, Sayı. 12 ( Bahar 2007), s. 209- 214
9- “ Mehmet Ali Tevfik Yükselen”, Türk Yurdu, Sayı. 243 ( Kasım 2007 ), s. 58- 62  
10- “İktisat tarihi araştırmalarında hâtırat türünden eserler”, Haydar Kazgan Armağanı, Ankara, 2011, s. 163-182
11- “ Refik Halit Karay’ın hayatı ve hâtıraları,” Müteferrika Dergisi, Sayı. 32 ( Kış 2007- 2), s. 43- 77

2008

1- “ Mustafa Suphi”, Türkiye’de Sosyoloji, Ankara, 2008, s. 321- 329. Phoenix Yayınevi
2- “Necmettin Sadık Sadak”,  Türkiye’de Sosyoloji, Ankara, 2008, s. 493- 504. Phoenix Yayınevi
3- “ Ali Kâmi Akyüz”,  Türkiye’de Sosyoloji, Ankara, 2008, s. 121- 129. Phoenix Yayınevi
4- “ Kâzım Nami Duru”,  Türkiye’de Sosyoloji, Ankara, 2008, s. 233- 259. Phoenix Yayınevi
5- “ Turhan Yörükân”, Türkiye’de Sosyoloji, Ankara, 2008, s. 217- 243. Phoenix Yayınevi
6- “ Hoca Mehmet Kadri Efendi ”, Mehmet Âkif Dönemi ve Çevresi, Ankara, 2008, s. 18- 25                   
7- “ Türkiye’de Siyasî Tarihin Tarihi I. Mülkiye’de Siyasî Tarih I”, Fahir Armaoğlu’na Armağan, Ankara, 2008, s. 1- 64  
8-“ Rıfkı Salim Burçak”, Fahir Armaoğlu’na Armağan, Ankara, 2008, s. 65- 74
9- “ 2007 Senesinde Hâtıralar ”, Türkiye Yazarlar Birliği Yıllığı- 2008, s. 301- 307
10- “ Meşrutiyet Ankarasında  bir yangın”, Türk Yurdu, Sayı.251 (Temmuz 2008), s. 51- 63
11- “ Ahmet Mahir Efendi”, Üsküdar’a Kadar Kastamonu, İstanbul, 2008, s.  271-285,Yapı-Kredi Yayınları- baskıda)
12 –“Ressam İzzet Ziya’nın hayatı ve eserleri”,1908 Meşrutiyeti – Sanat ve Edebiyat, Paris, 2008, s. 55- 69 
13- “ Aziz Berker’in hayatı ve eserleri”, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, İstanbul, C.6, Sayı. 12 ( 2008), s. 707- 712
14- Ahmet Cevdet Paşa’nın matbuata dair görüşleri, Necmettin Sefercioğlu Armağanı,

2009

1-    “ Jacques-Lucien Bousquet- Deschamps nâmı diğer İzmir gazetecisi Mösyö Deşan’ın hikâyesi”, Orhan Koloğlu Armağanı, İstanbul, 2009, s. 103- 159   
2-    “ Ben Türküm cancağızım,” Türk Yurdu, Sayı. 259 ( Mart 2009), s. 18 

2011
 
 1-Ser-kurena Osman Bey ve Matbaa-i Osmaniye, İstanbul, 2011, 148 s. Müteferrika’dan ( Sayı. 39, 2011) ayrıbasım.
2-“ Müftüoğlu Ahmet Hikmet Bey’in Sicili”, Türk Yurdu, Sayı.291( Kasım 2011), s. 317-321
3-“Trabzon’un Kültür Tarihinde Bir Aile: Bayraktarzâdeler,” Uluslar arası Trabzon ve  Çevresi Kültür ve Tarih Sempozyumu 16-18 Mayıs 2006, Trabzon, 2011, C.I, s. 257-274

2012

1-    Besim Atalay’ın hayatı ve eserleri,” Türk Yurdu, Sayı.295 (Mart 2012), s. 52-61
 
2-    “Türk- Macar Münasebetlerinde Kıymetli bir İsim: Sadrettin Karatay”, Türk-Macar İlişkileri Üzerine Makaleler-Macar Kardeşler, İstanbul, 2012, s. 91-98 

3-    “Namdar Rahmi Karatay’ın hikâyesi”, Türk Yurdu, Sayı.300(Ağustos 2012), s. 30-35; Sayı.301(Eylül 2012),s. 40-46

4-    “Vali Rıza Bey-Kafile-i muhibban-ı kütüpten bir âşık ayrıldı”, Türk Yurdu, Sayı.302(Ekim 2012), s. 73-74

5-    “Hikmet Tongur’un hayatı ve eserleri,” Enver Konukçu Armağanı, Ankara, 2012, s. 701-708

2013

    1-“Siyaset meydanında bir şair: Hüseyin Kâmi”, Toplumsal Tarih, Sayı. 231)Mart 2013), s. 42-47
    2-“Necip Fâzıl hakkında yeni tespitler ve tashihler”, Türk Edebiyatı, Sayı. 475(Mayıs 2013),s. 10-18
    3-“Ayten Lermioğlu:İstanbul’da Akçaabatlı bir şair”, Dünden Bugüne Akçaabat Sempozyumu, Akçaabat, 2014, s. 359-361
4-“ Necip Fâzıl hakkında yeni tespitler ve tashihler,” Türk Edebiyatı, Sayı. 475 (Mayıs 2013), s. 10-18
            5-“Alaybeyizade Naci Efendi”, Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları, Sayı. 10 (Temmuz- Aralık 2013), s. 9-22  
           6-“İsmail Hakkı Okday- Bir asker, hariciyeci ve matbuat araştırmacısının hayat hikâyesi”, Türk-Bulgar İlişkileri Üzerine Makaleler (Haz. Yeliz Okay), İstanbul, 2013, s. 7-26
           7-“Edirne Âşıkı Uluğ Turanlıoğlu ve Damla Mecmuası”, Edirne İçin (Editör. Yeliz Okay); İstanbul, 2013, s. 167-175

2014
 
1-    “Meşrutiyetin Arapçası”, Ahmet Yaşar Ocak Armağanı,  (Baskıda).

2-    “Osmanlı matbaacılığında Ermeniler”, Yeni Türkiye, Sayı. 60 (Eylül-Aralık 2014), s. 835-856.

3-    “Üsküdar’da matbaalar ve matbaacılar,” Uluslar arası Üsküdar Sempozyumu VIII, 21-23 Kasım 2014, İstanbul,  s. 385-397

4-    “Abdülkadir Kemalî’nin Atatürk’e bir mektubu”, Müteferrika, Sayı. 46 (Kış, 2014-2), s. 3-44  

5-    “ Nurettin Topçu’nun Bergson’la ilgili doçentlik tezi hakkında bilgiler ve vesikalar”, Kutadgubilig, Sayı. 26 (Ekim 2014), s. 253-272

2015

1-“Necip Fazıl Biyografisi Hakkında Bazı Yeni Tespitler ve Tashihler”, Necip Fazıl Kitabı, İstanbul, 2015, s. 33-56

2-“Balkan Harbi hakkında Müşir Osman Paşa’nın imzasız ve uzaktan bir raporu,” Yeni Türkiye, Sayı. 68 (Mart-Haziran 2015), C. III, s. 3669-3703

 3-“Köprülülü Şerif Bey ve eseri: Sarıkamış”, Yeni Türkiye, Sayı.73-III ( Temmuz- Aralık 2015), s. 837-840

 4-“Rıza Akdemir’in yazı hayatı ve eserleri,” Dergâh, sayı. 308 (Ekim 2015), s. 21-23

2016

  1-“Ahmet Fevzi Paşa ve Dokuzuncu Kolordu kumandanlığı”, Prof. Dr. Nejat Göyünç Armağanı, Sivas, 2016, s. 28-46 

  2-“ Bağdatlı Mehmet Fehmi Efendi’nin hayat hikâyesi”, Yeni Türkiye, Sayı. 84 ( Ocak-Haziran 2016), s. 224-240

  3-“Halil Rami’nin Hayat Hikâyesi” Toplumsal Tarih, Sayı. 270 (Haziran 2016), s. 76-88  

  4-“Nurettin Topçu merhumun unutulmaz sohbetleri,”, Türk Yurdu, Sayı. 345 (Mayıs 2016), s. 42-47 
 
 5-“Kilisli Kadri Bey ve eseri,”,Türk Yurdu, Sayı. 346 (Haziran 2016), s. 69-72
        
6-    “ Necip Fazıl’ın hayat hikâyesi etrafında bazı meseleler”, Dergâh, sayı. 318 (Ağustos 2016), s. 20-22 
7-    “ Türkiye’de biyografi geleneği, Yedi Kıta, Sayı. 99 ( Kasım 2016, s. 49-53

8-     “Türk Yurdu Kalemleri: Ahmet Âti,” Türk Yurdu, Sayı. 351( Kasım 20016), s. 60-62

9-    “Türk Yurdu kalemleri: Dr. Muhittin Celal Duru,” Türk Yurdu, Sayı. 352 (Aralık 2016), s. 64-69

10-    “ Dr. Hasan Tahsin ve eseri,” Müteferrika, Sayı. 50 (Kış, 2016-2), s. 321-327

2017

 1-“Türk Yurdu Kalemleri: Nefîizaman veya Ali Hadi Okan,” Türk Yurdu, Sayı. 353(Ocak 2017), s. 59-64
 2-“ Türk Hukuk Tarihçisi Sadri Maksudî Arsal ve eserleri,” İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası-Ord. Prof. Sadri Maksudi Arsal’a Armağan Özel Sayısı, C.LXXV (İstanbul, 2017), s.75-122 
  3-“ Kerküklü hukuk âlimi Ahmet Ziya Bey ve eserleri,” Yeni Türkiye Sayı. 93 ( Ocak-Şubat 2017), s. 998-106; İkinci baskı: Kardaşlık, Sayı. 73( Ocak-Mart 2017), s. 20-26 
  4-“Devletin Bedirhanîleri- Mehmet Emin bin Bedirhan Bey’in hayatından sayfalar,” Avrupa Tarihinde Türk Eli-Gümeç Karamuk Armağanı, Ankara, 2017, s. 89-114
5-“ Ali Himmet Berki’nin hayatı ve eserleri,” Türk Yurdu, Sayı.356 (Nisan 2017), s. 65-71
6-“Ankara Hukuk Fakültesi’nde Kitap Neşriyatı (1925-1946),” Müteferrika, Sayı. 51 (Yaz 2017-1), s. 5-39 
 7-“ Türkiye’de polis tarihi araştırmalarının başlangıcı,” Türk Polis Tarihinin Kökenleri, Ankara, 2017, s. 537-541
8-“ Hareketli günlerde Mustafa Kara ile karşılaşmalar,” Bir Kitabın Kırk Yılı-Tekkeler Zaviyeler, İstanbul, 2017, s.56-61 
9- “Kimyager Doktor Mehmet Arif Beylikçi,” Türk Yurdu, Sayı. 360 (Ağustos 2017), s. 56-63
10- “ Şakir Berki’nin hayatı ve eserleri,” Türk Yurdu, Sayı. 361 (Eylül 2017), s. 58-71
               

 2018

1-"Baytar miralayı muallim Mehmet Ali Bey,” Türk Yurdu, Sayı. 365 ( Ocak 2018), s. 65-74
 2-Bolşevik İhtilâli arefesinde Mustafa Suphi,” 100. Yılında Sovyet İhtilâli ve Türk Dünyası, Ankara, 2018, s. 211-220
  3-“ Kanatlıların Kalemli Hâmisi Baytar Cafer Fahri Bey,” Müteferrika, Sayı.53 ( Yaz 2018-1),s. 115-128  
  4-“Refik Halid Karay’ın kitap ile kalem arasındaki hikâyesi,” (Yusuf Turan Günaydın ile),Dergâh, Sayı.343 (Eylül 2018), s. 24-26; Kısım. II, Sayı. 344 (Ekim 2018), s.28-31 

4-“ Baytar miralay Muallim Mehmet Ali Bey’in hikâyesi”, Müteferrika, Sayı.54 (Kış, 2018-2), s. 7-74

2019

     1-“Arslanbey Köyünden Agop Zakaryan’ın Hikâyesi,” Uluslararası Orhan Gazi ve Kocaeli Tarihi-Kültürü Sempozyumu, İzmit, 2019, C.III, s. 1641-1659
     2-“Mustafa Rasim Paşa ve Çiftçilik’in kitabını Yazmak,” Müteferrika, Sayı.55 (Yaz 2019-1), s. 183-212  
     3-“Akçaabat müftüsü Mehmet İzzet Efendi’nin Kendi Kaleminden Hayat Hikâyesi,” Uluslararası Dünden Bugüne Akçaabat Sempozyumu 12-14 Ekim 2018, Trabzon, 2019, C.I, s. 445-447
      4-“Salâhî Bey’in hayat hikâyesi,” Mehmed Salâhî, Kâmus-ı Osmânî Tıpkıbasım), İstanbul, 2019, s. 9-43. Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayınları 
      5-“Hatıraların Takdimi-Fevzi Çakmak Paşa’nın hayat hikâyesi,” Rumeli’de Son Demler ve Ötesi, İstanbul, İstanbul, 2019, s. 19-50 
     6-“ M. Reşat Mimaroğlu’nun hayat hikâyesi,” Müteferrika, Sayı. 56 (Kış 2019-2), s. 49-65

2020

   1-“Mersinli Cemal Paşa’nın Hayatı ve Hâtıraları Hakkında,” Yeni Türkiye, Sayı.112 (Mart-Nisan 2020), s. 188-213
    2-“Ağaoğlu Ahmet Beyin Hikâyesine Medhal,”Müteferrika, Sayı.57 (Yaz, 2020-1), s. 5-62
  3-“Şevket Arı ve Eserleri,” Yeni Türkiye, Sayı.114 (Temmuz-Ağustos 2020), s. 365-391
  4-“Dâmâd Ali Kenan’ın Meçhûl Hikâyesine Medhal,” Müteferrika, Sayı.58 (Kış, 2020-2), s. 85-95

2021

1-“ Sadeddin Nüzhet Ergun-Post ile Kütüphane Arasındaki Bir Hayatın Destanına Medhal,” Müteferrika, Sayı.59 (Yaz, 2021-1), s. 61-100
       2-“Samih Fethi nâm-ı diğer M. Turhan Tan Destanına Methal,” Hayat Ağacı, Sayı. 42 (2021 Güz), s. 4- 30
       3.”Salih Zeki Bey Destanına Mukaddeme,” Müteferrika, Sayı.61 (Yaz 2022-1), s. 5-61